fbpx

Továbbfejlesztik a szilárdhulladék-gazdálkodási rendszert Észak-Magyarországon

Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energetikai Operatív Program ke­re­té­ben mint­egy 4,5 mil­li­árd fo­rint­ból fej­lesz­ti to­vább szi­lárd­hul­la­dék-gaz­dál­ko­dá­si rend­sze­rét a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás – a 2016 már­ci­u­sá­ra meg­va­ló­su­ló be­ru­há­zás pro­jekt­nyi­tó kon­fe­ren­ci­á­ját csü­tör­tö­kön tar­tot­ták Egerben.

A 81 ön­kor­mány­za­tot össze­fo­gó tár­su­lás hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si rend­sze­re 2009-től mű­kö­dik. A most in­du­ló pro­jekt­ben 57 Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád me­gyei te­le­pü­lé­si ön­kor­mány­zat vesz részt, a be­ru­há­zás meg­kö­ze­lí­tő­leg 160 ezer em­bert érint.

A pro­jekt össz­költ­sé­gé­ből pá­lyá­za­ton több mint 4,1 mil­li­árd fo­rint vissza nem té­rí­ten­dő tá­mo­ga­tást nyert a tár­su­lás, az ön­erőt pe­dig a Miniszterelnökség biz­to­sít­ja.

Mácsár Gábor, a Földművelésügyi Minisztérium ve­ze­tő ta­ná­cso­sa kö­szön­tő­jé­ben hang­sú­lyoz­ta: a be­ru­há­zás a kör­nye­zet­vé­de­lem, a la­ko­sok élet­mi­nő­sé­gé­nek ja­ví­tá­sa te­kin­te­té­ben, il­let­ve a kor­sze­rű hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás meg­te­rem­té­sé­ben is elő­re­lé­pést je­lent.

Felidézte: a jog­sza­bá­lyok­ban meg­fo­gal­ma­zott cé­lok kö­zött sze­re­pel a 2015-re elő­írt sze­lek­tív hul­la­dék­gyűj­té­si-rend­szer ki­ala­kí­tá­sa, va­la­mint az, hogy 2020-ig a ház­tar­tá­sok­ban ter­me­lő­dő pa­pír, üveg, fém és mű­anyag hul­la­dé­kok ese­té­ben leg­alább 50 szá­za­lék le­gyen az új­ra­fel­hasz­ná­lás­ra tör­té­nő elő­ké­szí­tés, il­let­ve az új­ra­fel­dol­go­zás ará­nya. Az em­lí­tet­te­ken túl nagy hang­súlyt kap a zöld­hul­la­dék ke­ze­lé­se is.

Hangsúlyozta: mind­ez csak meg­fe­le­lő la­kos­sá­gi szem­lé­let és ma­ga­tar­tás ese­tén lesz biz­to­sít­ha­tó.

Habis László, Eger pol­gár­mes­te­re, Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás el­nö­ke hang­sú­lyoz­ta, hogy komp­lex fej­lesz­tés­ről van szó. Része en­nek a szem­lé­let­for­má­lás, az­az a “na­pi hul­la­dék­pro­duk­ci­ós szo­ká­sa­ink és a hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás­sal kap­cso­la­tos ma­ga­tar­tá­sunk” meg­vál­toz­ta­tá­sa is.

Elhangzott: a pro­jekt ki­emelt cél­ja a meg­elő­zés, a prog­ram ezért ki­ter­jed a sze­lek­tív hul­la­dék-be­gyűj­tő ka­pa­ci­tás nö­ve­lé­sé­re, a be­gyűj­tött hul­la­dék elő­ke­ze­lé­sé­re és a meg­lé­vő, Hejőpapiban mű­kö­dő hul­la­dék­le­ra­kó bő­ví­té­sé­re is.

A pro­jekt ré­sze­ként Egerben kom­posz­tá­lót, sze­lek­tív vá­lo­ga­tó­mű­vet és hul­la­dék­ud­vart lé­te­sí­te­nek. Ez utób­bi a ház­tar­tás­ban ke­let­ke­ző hul­la­dék egy ré­szét díj­fi­ze­tés nél­kül fo­gad­ja, egy­ben “új­ra­hasz­ná­la­ti köz­pont­ként” is funk­ci­o­nál majd, ahol le­he­tő­ség lesz a hasz­nált cik­kek át­adá­sá­ra, cse­ré­jé­re.

Forrás: MTI

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

%d blogger ezt szereti: